دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
اخلاق مهندسی نیازمند بومی سازی است
کارگاه دو روزه اخلاق مهندسی در قم برگزار شد
برنامه های کمیته اخلاق مهندسی برای طرح در جلسه با کمیسیون آموزش و پژوهش
تدریس درس اخلاق مهندسی در دانشگاه قم
کارگاه تخصصی اخلاق مهندسی در مشهد مقدس برگزار شد
درس اخلاق مهندسی ، ترم تحصیلی جدید در دانشگاه قم تدریس شود