1. شرایط بخشنامه شماره 670 فنی صندوق تامین اجتماعی
  2. دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی
  3. 3. حداقل حق بیمه سال1395 معادل27%حداقل حقوق کارگری(روزانه270.722ریال * 27% = 73.095ریال)می باشد.
  4. 4. کارمزد کارگزاری به میزان5%حق بیمه پرداختی(حداقل حق بیمه روزانه73.095ریال*5%=3.655ریال)می باشد که همزمان با پرداخت حق بیمه به شرکت تعاونی کارکنان نظام مهندسی پرداخت می شود.
  5. شرایط پرداخت حداقل حق بیمه به کارگزار به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

حق بیمه ماهانه

روز

نوع پرداخت

حق بیمه (به ریال)
معادل 27% حداقل حقوق کارگری

کارمزد کارگزاری(به ریال)
معادل 5% از حق بیمه

مبلغ پرداختی
(به ریال)

1

فروردین ماه ،اردیبهشت ماه ، خردادماه

93روزه

نقدی – واریز به حساب

6.797.829 = 3 * 2.265.943

339.891 = 3 * 113.297

7.137.720

2

تیرماه ، مرداد ماه ، شهریورماه

93روزه

چک به تاریخ 1395/03/31

6.797.829 = 3 * 2.265.943

339.891 = 3 * 113.297

7.137.720

3

مهرماه ، آبان ماه ، آذرماه

90روزه

چک به تاریخ 1395/06/31

6.578.544 = 3 * 2.192.848

328.927 = 3 * 109.642

6.907.471

4

دی ماه ، بهمن ماه ، اسفند ماه

90روزه

چک به تاریخ 1395/09/30

6.578.544 = 3 * 2.192.848

328.927 = 3 * 109.642

6.907.471مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تاریخ تولد :
محل صدور :
محل تولد :
شماره سریال شناسنامه :
   
 
شماره بیمه :
شماره همراه :
      در صورت داشتن سابقه بیمه قبلی    

نشانی محل سکونت :
تلفن محل سکونت :
  کد پستی محل سکونت :

نشانی محل کار :
تلفن محل کار :
  کد پستی محل سکونت :

شماره عضویت :
  پروانه اشتغال :

عکس پرسنلی :
 
صفحه اول شناسنامه :
کارت ملی :
 
پروانه اشتغال :

 

درخواست ثبت نام بیمه تامین اجتماعی با شرایط فوق الذکر و بخشنامه شماره 670 فنی صندوق تامین اجتماعی را دارم  و صحت اطلاعات فوق الذکر مورد تایید اینجانب می باشد.