1. شرایط بخشنامه شماره 670 فنی صندوق تامین اجتماعی
  2. دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی
  3. حداقل حق بیمه سال1396 معادل27%حداقل حقوق کارگری(روزانه309.977ریال * 27% = 83.694ریال)می باشد.
  4. کارمزد کارگزاری به میزان5%حق بیمه پرداختی(حداقل حق بیمه روزانه73.095ریال*5%=4.185ریال)می باشد که همزمان با پرداخت حق بیمه به شرکت تعاونی کارکنان نظام مهندسی پرداخت می شود.

ردیف

حق بیمه ماهانه

روز

نوع پرداخت

حق بیمه (به ریال)

معادل 27% حداقل حقوق کارگری

کارمزد کارگزاری(به ریال)

معادل 5% از حق بیمه

مبلغ پرداختی

(به ریال)

1

فروردین ماه ،اردیبهشت ماه ، خرداد ماه

93روزه

نقدی واریز به حساب

7.783.521 = 3 * 2.594.507

389.175= 3 *129.725

8.172.699

2

تیرماه ، مرداد ماه ، شهریور ماه

93روزه

چک به تاریخ30/03/1396

7.783.521 = 3 * 2.594.507

389.175= 3 *129.725

8.172.699

3

مهرماه ، آبان ماه ، آذر ماه

90روزه

چک به تاریخ30/06/1396

7.532.442 = 3 * 2.510.814

376.623 = 3 *125.541

7.909.063

4

دی ماه ، بهمن ماه ، اسفند ماه

89روزه

چک به تاریخ 30/09/1396

+5.021.544 = 2 * 2.510.814

2.427.120

+328.927 = 2 * 125.541

121.356

7.821.185مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تاریخ تولد :
محل صدور :
محل تولد :
شماره سریال شناسنامه :
   
 
شماره بیمه :
شماره همراه :
      در صورت داشتن سابقه بیمه قبلی    

نشانی محل سکونت :
تلفن محل سکونت :
  کد پستی محل سکونت :

نشانی محل کار :
تلفن محل کار :
  کد پستی محل سکونت :

شماره عضویت :
  پروانه اشتغال :

عکس پرسنلی :
 
صفحه اول شناسنامه :
کارت ملی :
 
پروانه اشتغال :

 

درخواست ثبت نام بیمه تامین اجتماعی با شرایط فوق الذکر و بخشنامه شماره 670 فنی صندوق تامین اجتماعی را دارم  و صحت اطلاعات فوق الذکر مورد تایید اینجانب می باشد.