1. پس از تایید فرم ثبت نام ،ظرف ۲۴ساعت جهت دریافت معرفی نامه به واحد مالی سازمان مراجعه نمایید

    شرایط بخشنامه شماره 670 فنی صندوق تامین اجتماعی
  2. دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی
  3. حداقل حق بیمه سال1397 معادل27%حداقل حقوق کارگری(روزانه370.423ریال * 27% = 100.014ریال)می باشد.
  4. کارمزد به میزان5%حق بیمه پرداختی(حداقل حق بیمه روزانه100.014ریال*5%=5.000ریال)می باشد که همزمان با پرداخت حق بیمه پرداخت می شود.
شرایط پرداخت حداقل حق بیمه به کارگزار به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

حق بیمه ماهانه

روز

نوع پرداخت

حق بیمه (به ریال)
معادل 27% حداقل حقوق کارگری

کارمزد (به ریال)
معادل 5% از حق بیمه

مبلغ قابل پرداخت
(به ریال)

1

فصل بهار

93روزه

واریزنقدی به حساب تا تاریخ 20/02/1397

9.301.322 = 3 * 3.100.441

465.066= 3 *155.022

9.766.388

2

فصل تابستان

93روزه

چک به تاریخ30/03/1397

9.301.322 = 3 * 3.100.441

465.066= 3 *155.022

9.766.388

3

فصل پاییز

90روزه

چک به تاریخ30/06/1397

9.001.279 = 3 * 3.000.426

450.064=3 *150.021

9.451.343

4

فصل زمستان

89روزه

چک به تاریخ 30/09/1397

+6.000.852 = 2 * 3.000.426
8.901.265=2.900.412

+300.042 = 2 * 150.021
445.063=145.021

9.346.328

 مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تاریخ تولد :
محل صدور :
محل تولد :
شماره سریال شناسنامه :
   
 
شماره بیمه :
شماره همراه :
      در صورت داشتن سابقه بیمه قبلی    

نشانی محل سکونت :
تلفن محل سکونت :
  کد پستی محل سکونت :

نشانی محل کار :
تلفن محل کار :
  کد پستی محل سکونت :

شماره عضویت :
  پروانه اشتغال :

عکس پرسنلی :
 
صفحه اول شناسنامه :
کارت ملی :
 
پروانه اشتغال :

 

درخواست ثبت نام بیمه تامین اجتماعی با شرایط فوق الذکر و بخشنامه شماره 670 فنی صندوق تامین اجتماعی را دارم  و صحت اطلاعات فوق الذکر مورد تایید اینجانب می باشد.